چشم دل بار کن که جان بینی آن چه نادیدنی است آن بینی

که : یکی هست و هیچ نیست جز او وحده لا اله الّا هو

دو چشم در سر داریم، که دو پنجره به روی جهان رنگارنگ و قشنگ است، غیر از این دو چشمی هم در دل داریم که به سوی دنیاهای دیگر باز می‌شود دنیاهایی که در دل همین دنیاست و چهره باطنی این دنیای تو در توی شگفت را تشکیل می‌دهد.آنها که به مسأله زندگی و خود انسان، دقیق‌تر و عمیق‌تر نگاه می‌کنند، خیلی چیزهای دیگر دستگیرشان می‌شود که از نگاه‌های ظاهربین پنهان است

اوست نشسته در نظر

خدا